Kontakt

auraNatury

ul. Chopina 8
64-140 Włoszakowice

Kontakt telefoniczny: 695 14 63 76
Kontakt mailowy: biuro@auranatury.pl

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

§ 1

Definicje

 1. Sprzedawca – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ARTUS Renata Wodawska, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP:6921567791, REGON 390466905.
 • Adres Sprzedawcy: Chopina 8, 64-140 Włoszakowice
 • Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@auranatury.pl
 • Numer telefonu Sprzedawcy: 695 14 63 76
 • Nr rachunku bankowego Sprzedawcy: Nest Bank S.A. 89 2530 0008 2044 1064 6197 0001
 1. Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Użytkownikom na zawieranie Umów sprzedaży lub Umów o świadczenie usług, dostępny w domenie internetowej: pl
 2. Nabywca/Kupujący – Użytkownik, który w ramach Sklepu zawarł Umowę sprzedaży lub Umowę o świadczenie usług.
 3. Umowa sprzedaży – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Nabywcy rzeczy.
 4. Umowa o świadczenie usług – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Nabywcy usługi lub usług.
 5. Umowa – obejmuje Umowę sprzedaży oraz Umowę o świadczenie usług.
 6. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.
 7. Materiały – informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów.
 8. Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.
 9. Newsletter – usługa świadczona przez Sprzedawcę, polegająca na przesyłaniu drogą elektroniczną informacji, w tym informacji handlowych, a dotyczących w szczególności Sprzedawcy i jego produktów, nowości, promocji i ofert handlowych.
 

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników, w tym Nabywców, ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę.
 1. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
 1. Do prawidłowego korzystania ze Sklepu potrzebne jest:
 • urządzenie z dostępem do Internetu,
 • przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookies.
 1. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w § 2 pkt.3, niezbędne jest aktywne konto e-mail.
 1. Użytkownik będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.
 1. Użytkownik nie będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu, z uwzględnieniem postanowień zawartych w sekcji REJESTRACJA, w § 2 pkt. 7.
 1. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych, aktualnych i pełnych danych w formularzach, o których mowa w sekcji REJESTRACJA oraz postępować zgodnie z warunkami Regulaminu. Dane podawane przez Użytkownika nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.
 1. Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu, Materiałów oraz innych niż Materiały składników Sklepu (w tym elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu – tzw. layout) jest zabronione za wyjątkiem sytuacji, gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy lub uprawnionych podmiotów trzecich (w tym producentów lub dystrybutorów towarów lub usług). Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek działań zmierzających do odtworzenia Sklepu, w tym w szczególności na stronach internetowych i w domenach internetowych powiązanych z Użytkownikiem.
 1. Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu wykorzystywanego do logowania w Sklepie.

 

§ 3

Rejestracja w Sklepie

 1. Użytkownicy mają możliwość korzystania ze Sklepu, w tym zawierania Umów, bez konieczności dokonywania rejestracji.
 1. Zawarcie Umowy na zakup danego towaru lub usługi bez uprzedniej rejestracji w Sklepie jest możliwe, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, po spełnieniu łącznie następujących warunków:
 • prawidłowym wypełnieniu elektronicznego formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu poprzez podanie wymaganych danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu,
 • akceptacji Regulaminu.
 1. Rejestracja w Sklepie jest możliwa, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, po spełnieniu łącznie następujących warunków:
 • prawidłowym wypełnieniu elektronicznego formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu poprzez podanie wymaganych danych: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, adres do wysyłki, login i hasło do logowania.
 • akceptacji Regulaminu.
 1. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 1. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 1. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, rejestracji w Sklepie, a także wszystkich innych czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu (w tym rejestracji) oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Użytkownika (w tym Nabywcy).
 1. Sprzedawca może żądać uwiarygodnienia podanych przez Użytkownika danych, w tym w przypadku aktualizacji danych Użytkownika, poprzez przesłanie do Sprzedawcy wymaganych dokumentów.
 2. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Użytkownika podanych podczas rejestracji Użytkownik powinien je zaktualizować przed zawarciem kolejnej Umowy, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w Sklepie.
 3. Z chwilą rejestracji w Sklepie tworzone jest konto Użytkownika stanowiące zbiór zasobów, w którym gromadzone są informacje o Użytkowniku oraz o jego działaniach w ramach Sklepu w związku z zawieranymi Umowami. W ramach swojego konta Użytkownik ma m.in. dostęp do historii swoich zamówień w Sklepie.
 1. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 1 pkt.1 a-b.
 

§ 4

Składanie zamówień - zawarcie Umowy

 1. Użytkownik, przeglądając strony sklepu, w szczególności prezentujące towary, usługi i koszty wysyłki, ma możliwość zapoznania się z ich opisem, cechami, parametrami technicznymi, ceną brutto oraz kosztem wysyłki oraz kosztami dodatkowymi. Sprzedawca zobowiązuje się do prezentowania na powyższych stronach jasnych i rzetelnych informacji umożliwiających Użytkownikowi zapoznanie się z jego ofertą.
 1. Przed złożeniem zamówienia Użytkownik umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar lub usługę, które zamierza nabyć. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Użytkownikowi agregację wybranych towarów/usług przed ich zakupem, przeliczanie wartości towarów/usług zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy. Podczas wyboru towarów/usług Użytkownik może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów/usług lub usuwanie ich z koszyka.
 1. Po ostatecznym wyborze towarów/usług przeznaczonych do zakupu Użytkownik zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie. Formularz składania zamówienia może być złożony z formularzy składowych służących do określenia:
 • adresu dostawy,
 • sposobu dostawy,
 • sposobu dokonania płatności za towar/usługę.
 1. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Użytkownika Sprzedawcy. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje, czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Użytkownika.
 1. Po złożeniu prawidłowego zamówienia Sprzedawca przesyła niezwłocznie Użytkownikowi informację o przyjęciu zamówienia (przyjęcie oferty) na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji. Umowa na dany towar lub usługę zostaje zawarta z chwilą przesłania Użytkownikowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.
 1. W przypadku Umowy o świadczenie usług Sprzedawca powiadomi Nabywcę przed złożeniem przez niego zamówienia o minimalnym okresie, na jaki ma być zawarta Umowa, jeśli dotyczyć ona będzie świadczenia ciągłego lub okresowego.

 

§ 5

Formy płatność i koszty dostawy

 1. Za złożone zamówienie można zapłacić:
 • przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy podany w § 1 - forma płatności dla Klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego, wizytę w placówce banku lub na poczcie. Po zarezerwowaniu zamówionego towaru, klient otrzymuje mailem numer rachunku bankowego, na który należy w ciągu 7 dni przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym zamówienie jest przekazywane do magazynu w celu przygotowania wysyłki;
 • przelewem online - forma płatności elektronicznej obsługiwana przez Płatności Shoper udostępniona w Sklepie -
  (Ta forma płatności obsługiwana jest przez Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 6, i  zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, firma ta jest administratorem danych osobowych beneficjentów rzeczywistych oraz będzie przetwarzać ich dane osobowe w powyższym zakresie w celu spełnienia obowiązku wynikającego z art. 9 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Beneficjentowi rzeczywistemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania);
 • Kartą płatniczą:
  * Visa
  * Visa Electron
  * MasterCard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro
 • za pobraniem - zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze zamówienia;
 • gotówką - przy odbiorze osobistym zamówienia w siedzibie firmy;
 • na raty (mBank mRaty to pożyczka ratalna, dzięki której Kupujący może swobodnie kupować na raty w Internecie. Cały proces wnioskowania o raty odbywa się w jednym oknie przeglądarki. Kupujący nie jest odsyłany do żadnych dodatkowych komunikatów mailowych czy placówki banku. Złożenie wniosku, otrzymanie decyzji z banku i zaakceptowanie umowy odbywa się w jednym procesie kredytowym. Ponadto wymagamy od Kupującego minimum formalności, ponieważ zdolność kredytowa weryfikowana jest w oparciu o deklarację dochodu, którą Kupujący składa na wniosku o pożyczkę).
 1. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności przelewem, za zamówienie należy zapłacić z góry w terminie 7 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia.

 2. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

 3. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy towaru/usługi do Użytkownika podane są odrębnie na stronie „Czas i koszty Dostawy”.

 4. Użytkownik dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Użytkownika.

 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy skutecznie złożonych zamówień.

  § 6

  Realizacja zamówienia

 1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Nabywcę w terminie określonym w ofercie, z zastrzeżeniem produktów „na zamówienie”, których czas dostawy może być dłuższy, o czym klient jest informowany.
 1. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem towarów w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem towarów odbieranych osobiście przez Klientów w siedzibie firmy.
 1. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar lub usługa nie są dostępne, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Nabywcę i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.
 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
 1. Termin realizacji zamówienia wynosi 2 dni robocze (płatność za pobraniem lub odbiór osobisty). W przypadku wysyłki zamówienia należy doliczyć czas dostawy.
 1. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie (przelewem, płatności elektroniczne online, kartą, na raty), Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu (uzyskaniu pozytywnej autoryzacji).
 1. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
 1. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 1. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są na terenie Unii Europejskiej, w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:
 • za pośrednictwem firmy kurierskiej;
 • do paczkomatów InPost;
 • odbiór w placówce Poczty Polskiej;
 • odbiór osobisty w siedzibie firmy.
 

§ 7

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 7 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
 • w którym Kupujący wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie tego towaru.

 • w którym Kupujący wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
 1. Aby Kupujący mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 1 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).

 2. Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Kupujący wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 

§ 8

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
   
 2. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. W przypadku wystąpienia
  konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą
  płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.


 3. Jeżeli nie odnotujemy przeciwwskazań, na   adres e-mail Kupującego prześlemy informację o pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu produktu. Na załączony przez Kupującego numer konta w ciągu 7 dni zostanie dokonany zwrot pieniędzy.
 1. Kupujący ma obowiązek zwrócić towar ciągu 14 dni od dnia jego otrzymania na adres: ul. Chopina 8, 64-140 Włoszakowice.
 1. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 1. Kupujący ma obowiązek zwrócić towar w stanie nienaruszonym, bez oznak jego używania. Towar musi być zapakowany w oryginalne i niezniszczone opakowanie z nienaruszonymi banderolami producenta. W przypadku niespełnienia tego warunku, produkt nie zostanie przyjęty.
 1. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Kupujący zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.

 

§ 9

Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umowy:
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Kupujący.
 

§ 10

Reklamacje

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 1. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

  a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny;
  b) przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
  c) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
  d) żądać usunięcia wady.
 1. Reklamację można składać za pomocą poczty elektronicznej lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy podany w § 1Regulaminu.
 1. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
 • imię, nazwisko, adres, adres e-mail Nabywcy,
 • datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
 • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy,
 • wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,
 1. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 1 Regulaminu.
 1. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru na koszt Sprzedawcy, na adres wskazany w § 1 Regulaminu.
 1. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
 1. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 1 Regulaminu.
 1. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.
 1. O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź za pomocą poczty tradycyjnej.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Kupującego rezultatu, Kupujący może skorzystać m.in. z:
 • Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z
  wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj:
  https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.

 • Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

 • Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.

 • Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


  § 11

  Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 1. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, na zasadach określonych zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.
 1. Z chwilą dokonania sprzedaży bądź rejestracji Kupującego dane osobowe Kupującego umieszczane są w bazie danych osobowych Sprzedawcy. Dane są przetwarzane w celu nawiązania, ukształtowania treści, realizacji umowy sprzedaży Produktów bądź zmiany lub rozwiązania umowy.
 1. Sprzedawca będzie korzystać z udostępnionych przez Kupującego danych w celach administrowania jego kontem (w przypadku jego rejestracji), weryfikacji i przeprowadzenia transakcji finansowych związanych z płatnościami dokonywanymi online, sprawdzania ściągania danych ze strony internetowej Sprzedawcy, ulepszania układu graficznego i/lub treści strony internetowej Sprzedawcy oraz dostosowania ich do potrzeb Kupującego, identyfikacji Kupującego na stronie strony internetowej Sprzedawcy oraz przeprowadzania badań demograficznych dotyczących Kupującego.
 1. Sprzedawca jest upoważniona do przekazania imienia i nazwiska oraz adresu, numeru telefonu i adresu e-mail na rzecz osoby trzeciej w celu dostarczenia Produktu do Kupującego (na przykład firmie kurierskiej lub innemu dostawcy).
 1. W każdym konkursie Sprzedawca wykorzystuje dane do powiadomienia zwycięzców. Więcej informacji Kupujący znajdzie w warunkach uczestnictwa dla danego konkursu.
 1. W procesie dokonywania zamówienia lub rejestracji, Kupujący może dodatkowo wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, w tym na uzyskiwanie newslettera oraz informacji handlowych na podany przez siebie adres poczty elektronicznej i/lub numer telefonu komórkowego. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych może być w każdej chwili cofnięta.
 1. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do żądania ich poprawienia i/lub usunięcia. Kupujący ma możliwość samodzielnego poprawienia danych.

 

§ 12

Przerwy techniczne

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania przez Użytkowników ze Sklepu spowodowany siłą wyższą.
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

 

§ 13 

Postanowienia końcowe

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 1. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 1. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
 1. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

 

Do pobrania:

Regulamin sklepu internetowego

Wzór formularza Odstąpienia Od Umowy w formacie PDF

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

 Dane adresowe firmy:
 

PHU ARTUS Renata Wodawska
ul. Chopina 8, 64-140 Włoszakowice

adres e-mail: biuro@auranatury.pl

Tel. 695146376

 

O Ś W I A D C Z E N I E

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

 1. .............................................................................
 2. .............................................................................
 3. .............................................................................
 4. .............................................................................

 

Data zawarcia umowy/odbioru (*) : ….……………………....……………………………

Imię i nazwisko Konsumenta :         .……………………………....………………………

Adres Konsumenta :                      …………………………………....………………….

Numer zamówienia :                       ………………………………………....……………. 

 

 

Data ............................................                                                                         ..........................................................................

                                                                                                                                Podpis Konsumenta

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 


(*) Niepotrzebne skreślić.

 


 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl